Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Corbeek Oudshoorn Advocaten

 

1. Corbeek Oudshoorn Advocaten is een advocatenmaatschap van de natuurlijke personen mr. D.R. Corbeek en mr. G. Oudshoorn

 

2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, aangegaan tussen opdrachtgever en Corbeek Oudshoorn Advocaten, tenzij voorafgaan aan de totstandkoming van de overeenkomst van opdracht schriftelijk anderszins is overeengekomen. De werking van artikel 7:404 en 7:407 lid 2 Burgerlijk Wetboek is uitgesloten.

 

3. De opdracht kan mondeling of schriftelijk worden gegeven en wordt door Corbeek Oudshoorn Advocaten schriftelijk bevestigd. De algemene voorwaarden zijn ook op alle opvolgende opdrachten van toepassing.

 

4. De algemene voorwaarden zijn tevens van toepassing op alle bij Corbeek Oudshoorn Advocaten werkzame personen en alle door Corbeek Oudshoorn Advocaten ten behoeve van de uitvoering van de opdracht ingeschakelde derden.

 

5. Alle aansprakelijkheid voor door Corbeek Oudshoorn Advocaten ingeschakelde derden wordt uitgesloten. In ieder geval aanvaardt de opdrachtgever de bij de inschakeling van deze derden door hen bedongen beperking van de aansprakelijkheid. De opdrachtgever vrijwaart Corbeek Oudshoorn Advocaten voor eventuele aanspraken van derden in verband met de uitvoering van de opdracht.

 

6. Corbeek Oudshoorn Advocaten heeft het recht maandelijks de in de voorgaande periode verrichte werkzaamheden, gebaseerd op het uurtarief vermenigvuldigd met de bestede tijd (berekenend in eenheden van 6 minuten), te factureren.

 

7. De door Corbeek Oudshoorn Advocaten op te maken declaratie is opgebouwd uit het honorarium (zie onder 6), eventuele verschotten en eventuele reiskosten alsmede de omzetbelasting (BTW).

 

8. De door Corbeek Oudshoorn Advocaten in rekening te brengen “verschotten” bestaan uit de door derden aan Corbeek Oudshoorn Advocaten in rekening te brengen kosten, zoals griffierechten, deurwaarderskosten, leges etc. De verschotten worden integraal aan de opdrachtgever doorbelast.

 

9. Corbeek Oudshoorn Advocaten heeft het recht op elk gewenst moment een voorschot in rekening te brengen, waarvan de betaling onverwijld door de opdrachtgever dient te worden voldaan.

 

10. Corbeek Oudshoorn Advocaten is gerechtigd alle door derden in rekening gebrachte kosten, zoals griffierechten, deurwaarderskosten, etc. bij wijze van een voorschot, danwel op elk moment tussentijds, in rekening te brengen.

 

11. Facturen dienen binnen 14 dagen na factuurdatum te zijn voldaan op het daarop vermelde bankrekeningnummer o.v.v. factuur- en dossiernummer. Betalingen op andere bankrekeningnummers en/of zonder betalingskenmerk worden niet als betaling aangemerkt.

 

12. Corbeek Oudshoorn Advocaten heeft het recht ten behoeve van de opdrachtgever op het rekeningnummer van de Stichting Beheer Derdengelden Corbeek Oudshoorn Advocaten ontvangen gelden ten behoeve van de opdrachtgever te verrekenen met de openstaande facturen alsmede de nog naar verwachting uit hoofde van de opdracht aan de opdrachtgever te factureren bedragen.

 

13. Bij niet of een niet tijdige of volledige betaling van de facturen raakt de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is Corbeek Oudshoorn Advocaten, zonder nadere ingebrekestelling, gerechtigd haar werkzaamheden op te schorten en opgeschort te houden, totdat volledige betaling heeft plaatsgevonden.

 

14. Na ommekomst van de betalingstermijn op de factuur is de opdrachtgever wettelijke rente en buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd.

 

15. Corbeek Oudshoorn Advocaten is gerechtigd tussentijds haar tarieven te verhogen, welke op voorhand schriftelijk aan de opdrachtgever wordt aangekondigd, en welke wordt geacht te zijn aanvaard en daarmee van toepassing te zijn geworden op alle verstrekte opdrachten.

 

16. In geval van verschil van mening over de hoogte van een factuur, dient de opdrachtgever zulks binnen 14 dagen na de factuurdatum aan Corbeek Oudshoorn Advocaten gemotiveerd en schriftelijk kenbaar te maken. In geval van verschil van mening over de inhoud van de te verrichte werkzaamheden dienst de opdrachtgever zulks zo spoedig mogelijk te melden, waarna Corbeek Oudshoorn Advocaten ernaar streeft in een gesprek met de opdrachtgever het verschil van mening op te lossen.

 

17. Als vorderingsrechten en bevoegdheden uit welke hoofde ook die de opdrachtgever jegens Corbeek Oudshoorn Advocaten kan inroepen, vervallen in ieder geval één jaar na het moment waarop de opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.

 

18. Op de rechtsverhouding tussen Corbeek Oudshoorn Advocaten en de opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 

19. Corbeek Oudshoorn Advocaten is aangesloten bij de Geschillencommissie Advocatuur, Consumenten en Zakelijk. Geschillen die uit de rechtsverhouding tussen Corbeek Oudshoorn Advocaten en de opdrachtgever voortvloeien kunnen desgewenst worden voorgelegd aan de Geschillencommissie dan wel aan de bevoegde rechter van de rechtbank Gelderland, locatie Arnhem.

Download de Algemene Voorwaarden als PDF-bestand.