Privacy

Corbeek Oudshoorn Advocaten verwerkt uw persoonsgegevens zorgvuldig en in overeenstemming met de wet. In deze privacyverklaring wordt aangegeven hoe u uw rechten op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) kunt uitoefenen.

1.  Wie is verantwoordelijk?

Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens is de maatschap Corbeek Oudshoorn Advocaten, gevestigd aan het Velperplein 23-25 te Arnhem en ingeschreven in het handelsregister met nummer 77647416.

2. Overzicht verwerkingen

Corbeek Oudshoorn Advocaten verwerkt persoonsgegevens in het kader van de juridische dienstverlening aan haar cliënten. Ook verwerkt zij persoonsgegevens in het kader van haar bedrijfsvoering, waaronder het werven en selecteren van personeel, administratie,  beheer van ICT-systemen, de naleving van wettelijke verplichtingen, archivering en het behandelen van verzoeken, klachten en geschillen. Voorts verwerkt zij persoonsgegevens voor marketing- en communicatiedoeleinden, waaronder het beheren van deze website.

3. Rechtsgronden

Rechtsgrondslagen voor de verwerking zijn het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten die Corbeek Oudshoorn Advocaten met u sluit met betrekking tot de juridische dienstverlening, het voldoen aan wettelijke verplichtingen en de behartiging van gerechtvaardigde belangen van Corbeek Oudshoorn Advocaten en van haar cliënten en derden.

4. Welke persoonsgegevens

Corbeek Oudshoorn Advocaten verwerkt onder andere titel, naam, adres, postcode, bsn-nummer, woonplaats, telefoon, e-mailadres, bedrijfsnaam, functietitel, bankrekeningnummer, geboortedatum, en overige informatie die noodzakelijk is met het oog op haar dienstverlening of één van de andere onder twee genoemde verwerkingsdoelen.

Corbeek Oudshoorn Advocaten verkrijgt uw persoonsgegevens omdat u deze zelf aan haar bekendmaakt, of omdat zij deze in het kader van haar dienstverlening (of één van onze andere verwerkingsdoelen) van derden verkrijgt, bijvoorbeeld van haar cliënten of wederpartijen, of uit openbare bronnen zoals het handelsregister of het kadaster.

5. Ontvangers van de persoonsgegevens

Corbeek Oudshoorn Advocaten deelt uw persoonsgegevens niet met derden, tenzij dit nodig is voor één van de hierboven onder punt 2 genoemde verwerkingsdoelen. In het kader van een gerechtelijke procedure kunnen gegevens bijvoorbeeld worden gedeeld met gerechtelijke instanties of wederpartijen; Gegevens kunnen mede worden gedeeld met door Corbeek Oudshoorn Advocaten ingeschakelde opdrachtnemers, zoals deurwaarders of ICT-dienstverleners. Indien dergelijke opdrachtnemers/verwerker zijn zoals bedoeld in artikel 4, sub 8 AVG sluit Corbeek Oudshoorn Advocaten in alle gevallen een schriftelijke verwerkersovereenkomst.

De advocaten van Corbeek Oudshoorn Advocaten zijn op grond van beroepsregels gehouden tot geheimhouding. Gegevens die worden verkregen in het kader van de behandeling van een zaak worden niet met derden gedeeld tenzij dit is toegestaan op grond van de toepasselijke beroepsregels.

6. Bewaartermijn

Corbeek Oudshoorn Advocaten bewaart uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de uitvoering van onze (juridische) dienst en/of voor het gebruik van onze website, tenzij er een langere bewaartermijn geldt.

7. Uw rechten

U heeft een aantal privacyrechten. Zo heeft u het recht om Corbeek Oudshoorn Advocaten te verzoeken om inzage in uw gegevens. Indien de gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn, hebt u het recht om wijziging of aanvulling ervan te verzoeken. Ook hebt u het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van deze gegevens en om Corbeek Oudshoorn Advocaten te verzoeken om de gegevens te wissen. Omdat de bij Corbeek Oudshoorn Advocaten werkzame advocaten een geheimhoudingsverplichting hebben, zal meestal geen inzage gegeven kunnen worden in gegevens die worden verwerkt in het kader van onze dienstverlening.

Voor zover de verwerking is gebaseerd op uw toestemming, hebt u te allen tijde het recht om de toestemming in te trekken. Intrekking doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan.

Indien u gebruik wilt maken van uw hiervoor genoemde rechten kunt u contact opnemen met Corbeek Oudshoorn Advocaten per brief of e-mail via de hieronder genoemde contactgegevens. Corbeek Oudshoorn Advocaten neemt binnen vier weken een besluit op uw verzoek.

U hebt daarnaast het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit. De bevoegde toezichthoudende autoriteit is de Autoriteit Persoonsgegevens.

8. Website

Bij een bezoek aan de website www.co-advocaten.nl worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader kan met name het IP-adres van uw computer worden geregistreerd en worden gebruikt om statistische informatie te verkrijgen over de kwaliteit en/of effectiviteit van de website.

9. Wijzigingen

Corbeek Oudshoorn Advocaten houdt zich het recht voor te allen tijde wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring overeenkomstig geldende wet- en regelgeving. Controleer daarom deze webpagina van tijd tot tijd om te zien of er veranderingen zijn opgetreden.

10. Contact

Voor vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens, en om gebruik te maken van uw hierboven genoemde rechten, kunt u contact opnemen met Corbeek Oudshoorn Advocaten via:

Corbeek Oudshoorn Advocaten
o.v.v. Privacy
Velperplein 23-25
6811 AH Arnhem

info@co-advocaten.nl

Download de privacy verklaring als PDF bestand