Re-integratie

Vanuit de Wet Verbetering Poortwachter hebben zowel werkgever als de werknemer de verplichting ervoor zorg te dragen dat de arbeidsongeschikte werknemer zo snel mogelijk weer aan het werk gaat. 
De wetgever eist van de werkgever dat zij actief maatregelen neemt om de re-integratie te bevorderen. 

Zo moet tijdig door een bedrijfsarts een probleemanalyse worden gemaakt en moet vervolgens ook tijdig een plan van aanpak worden opgesteld. Gedurende de arbeidsongeschiktheid dienen beide partijen te handelen naar aanleiding van het opgestelde plan van aanpak en waar nodig dient dit plan van aanpak bijgesteld te worden. In beginsel wordt in het eerste ziektejaar getracht de werknemer te re-integreren in zijn eigen werk en indien dat niet lukt in passend werk bij zijn eigen werkgever (het zogeheten eerste spoor traject). In het tweede ziektejaar zal tevens de mogelijkheid moet worden onderzocht om de werknemer te re-integreren bij een andere werkgever (het zogeheten tweede spoor).

In de praktijk zien wij dat dit traject problemen op kan leveren tussen werkgever en werknemer. Tijdige en juiste interventie lost geregeld een groot deel van de problemen op. 

Het kan zijn dat bij de beoordeling van de inspanningen van de werkgever door het UWV, laatstgenoemde van oordeel is dat de inspanningen van onvoldoende niveau zijn geweest. Het UWV kan dan een loonsanctie opleggen. Zulks houdt kort gezegd in dat de werkgever nog maximaal een jaar extra verplicht is het loon bij arbeidsongeschiktheid door te betalen, een en ander totdat alsnog aan de inspanningsverplichting is voldaan. In het slechtste geval betekent dat een loondoorbetaling van maar liefst drie jaar. De schade kan als gevolg daarvan ernstig oplopen.

Soms is het noodzakelijk dat een werkgever een loonstopzetting of loonopschorting doorvoert. Daarbij is het vaak goed om even te schakelen met een arbeidsrechtadvocaat, omdat de praktijk laat zien dat werkgevers daarin weleens de verkeerde keuze maken.

*Corbeek Oudshoorn Advocaten biedt ondersteuning bij het op juiste wijze uitvoeren van de Wet Verbetering Poortwachter en bij het maken van bezwaar tegen loonsancties.